Maatregelen in de gemeenschap

Naast de werkstraf worden nog andere gerechtelijke maatregelen uitgevoerd in de gemeenschap:

  • de dienstverlening;
  • de vorming;
  • de behandeling.

Deze straffen en maatregelen hebben meerdere gemeenschappelijke punten.

Een eerste is de sociale dimensie. De straffen en maatregelen spelen zich af in de gemeenschap: in de openbare diensten, vzw's of stichtingen.

Een tweede punt ligt in het gegeven dat de dader van de inbreuk actief moet zijn. Hij moet werken, een vorming volgen of zich laten behandelen.

Deze maatregelen worden omkaderd door projecten, gesubsidieerd door de FOD Justitie.

Vragen

In het kader van bemiddeling in strafzaken kan de procureur des Konings een dienstverlening voorstellen. Een dienstverlening bestaat uit het verrichten van een onbetaalde activiteit ten dienste van de gemeenschap. De duur van de dienstverlening bedraagt maximaal 120 uur binnen een termijn van hoogstens 6 maanden. Door de realisatie ervan kan de strafvordering vervallen.

De dienstverlening kan ook worden uitgesproken in het kader van genade.

  • De leermaatregel is een leerproces met een min of meer vooraf afgebakende inhoud. Via een gestructureerd plan wordt gedragsverandering nagestreefd. Een leermaatregel is steeds gekoppeld aan een bemiddeling in strafzaken, een probatievoorwaarde of een alternatief voor de voorlopige hechtenis.
  • Leermaatregelen die het delict als uitgangspunt nemen, houden de dader een spiegel voor. De dader wordt geconfronteerd met de risico’s en gevolgen van zijn gedrag voor anderen en voor zichzelf. Voorbeelden zijn de cursussen ‘alcohol in het verkeer’, ‘slachtoffer in beeld’ en de leerprojecten voor daders van seksueel geweld.
  • Bij leermaatregelen die de persoon en de omstandigheden als uitgangspunt nemen, wordt de aandacht voornamelijk gericht op persoonskenmerken en op tekorten aan kennis en vaardigheden die geleid hebben tot het plegen van het delict. Voorbeelden zijn de cursussen ‘sociale vaardigheden’, ‘budgetbeheer’, ‘vrijetijdsbesteding’, ‘solliciteren’.
  • Het niet volbrengen van de leermaatregel zal voor de betrokkene strafrechtelijke gevolgen hebben.

De behandeling kan worden uitgesproken als een voorwaarde die in acht moet worden genomen in verschillende gerechtelijke contexten, bijvoorbeeld in het kader van de alternatieven voor voorlopige hechtenis, bemiddeling in strafzaken en genade.

Het bestaat uit een therapeutische begeleiding van volwassenen met een specifieke problematiek, zoals een verslaving, een seksuele afwijking, intrafamiliaal geweld,...