Prestatieplaats

Uw organisatie ontvangt personen die veroordeeld zijn tot een werkstraf.

Voor het goede verloop van de werkstraf

  1. u voorziet in een contactpersoon om de veroordeelde te ontvangen en te zorgen voor de dagelijkse begeleiding gedurende de uitvoering van de volledige straf. Diezelfde persoon ziet er ook op toe dat de opgelegde uren werkstraf daadwerkelijk worden uitgevoerd;
  2. u stelt nuttig werk voor;
  3. u waakt erover dat het voorgestelde werk in overeenstemming is met de wetgeving inzake  veiligheid en welzijn (u bent de werkgever van de veroordeelde);
  4. u biedt op uw kosten de uitrusting en de kleding aan die nodig is voor de uitvoering van de straf;
  5. u brengt de justitieassistent of de omkaderingdienst op de hoogte van alle nieuwe elementen in de uitvoering van de straf, alle afwezigheden of andere incidenten;
  6. u maakt het, door de veroordeelde en verantwoordelijke van de prestatieplaats, ondertekende overzicht van de gepresteerde uren over aan de justitieassistent of de omkaderingsdienst. Dat formulier is verplicht aangezien het een bewijs vormt van het feit dat de veroordeelde zijn straf heeft uitgevoerd.

 

 

Vragen

Behalve vrijwillige prestatieplaatsen voor de uitvoering van werkstraffen, werden ook samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen FOD Justitie en:

              Defensie

              FOD Binnenlandse zaken

              Waalse overheidsdienst

 

De justitiabele voert zijn prestatie uit onder het rechtstreekse gezag van de verantwoordelijke van de prestatieplaats.  Rekening houdend met de gezagsrelatie tussen de justitiabele en de prestatieplaats gelden de regels over de bescherming op het werk zowel voor de werknemers van de prestatieplaats als voor de justitiabelen die een werkstraf of dienstverlening uitvoeren vermits zij met werknemers gelijkgestelde personen zijn.  

De prestatieplaats bepaalt welke verplichtingen moeten worden nageleefd, in functie van de te presteren taken door de veroordeelde, het aantal uren en de specifieke eigenschappen van de prestatie.